مهندس مسعود امیری => کارشناس بهره وری ، خلاقیت و نو آوری

مهندس مسعود امیری- کارشناس امور آموزشی و پژوهشی در بهره وری

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مهندسی برق- عضو بنیاد ملی نخبگان-

 

دکتر جمشید رضایی => کارشناس بهره وری ، خلاقیت و نوآوری

مهندس مهدی محمد پور => کارشناس بهره وری ، خلاقیت و نو آوری