مهندس مسعود امیری- کارشناس امور آموزشی و پژوهشی در بهره وری

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مهندسی برق- عضو بنیاد ملی نخبگان-

رزومه